د لوړې کچې عملیاتو چلول

  • High Altitude Operation Vehicle

    د لوړې کچې عملیاتو چلول

    د لوړې ارتفاع عملیاتو موټرې دا ګټه لري چې نور د هوایی کاري تجهیزات پرتله نشي کولی ، دا دی ، دا کولی شي د لرې واټن عملیات ترسره کړي او خورا ګرځنده دی ، له یو ښار څخه بل ښار یا حتی هیواد ته حرکت کوي. دا د ښاروالۍ په عملیاتو کې د نه بدلیدونکي موقعیت لري.